ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์สาขาฝรั่งเศสประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิท