!!! โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร !!! . #อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป #มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะโบราณคดี วังท่าพระ) ประจำปี 2566!!! โค้งสุดท้ายก่อนปิดรับสมัคร !!!
.
#อบรมมัคคุเทศก์ทั่วไป #มหาวิทยาลัยศิลปากร (คณะโบราณคดี วังท่าพระ) ประจำปี 2566
.
#จำนวนชั่วโมงบรรยาย 223 ชั่วโมง (มากกว่าเกณฑ์ 12 ชั่วโมง) แยกเป็น
– ความรู้ทางวิชาการทั่วไป 33 ชั่วโมง
– ความรู้ทางวิชาการเฉพาะภูมิภาค 108 ชั่วโมง
– ความรู้และทักษะเฉพาะอาชีพ 42 ชั่วโมง
– ความรู้ภาษาต่างประเทศ (เลือกอังกฤษหรือฝรั่งเศส โดยอาจารย์ไทยและต่างชาติ) 40 ชั่วโมง
– เพิ่มชั่วโมงบรรยายวิชา โบราณคดีไทยเพื่อการท่องเที่ยว และวิชาวัฒนธรรม เทศกาล และงานประเพณีไทย
.
#ทัศนศึกษาเจาะลึก กรุงเทพฯ 3 วัน และต่างจังหวัด 4 ภูมิภาค 12 จังหวัด 12 วัน
– กรุงเทพฯ 3 วัน – พระบรมมหาราชวัง วัดพระศรีรัตนศาสดาราม วัดพระเชตุพนฯ วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม วัดเบญจมบพิตรฯ วัดบวรนิเวศวิหาร วัดไตรมิตรวิทยาราม และพระราชวังบวรสถานมงคล (เจาะลึกศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร)
– ภาคเหนือ 4 วัน –- สุโขทัย ลำปาง ลำพูน และเชียงใหม่
– ภาคอีสาน 3 วัน –- นครราชสีมา บุรีรัมย์ และขอนแก่น
– ภาคกลาง 2 วัน – พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี และสระบุรี
– ภาคใต้ 3 วัน — สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช
.
-ระยะเวลารับสมัคร รับสมัครจนกว่าที่นั่งจะเต็ม (หรือภายในวันที่ 31 มี.ค. 66)
-ระยะเวลาอบรม 29 เม.ย. – 23 ก.ย. 66
– ค่าสมัคร 1,000 บาท
– ค่าอบรม 43,500 บาท แบ่งชำระได้ 2 งวด

ติดต่อสอบถาม
Facebook: วิจัยและบริการวิชาการคณะโบราณคดี
E-mail: guidesilpakorn@gmail.com
โทรศัพท์: 02-105-4686 ต่อ 103020 หรือ 103003
.
รายละเอียดการอบรมและใบสมัครดูตามลิงค์
https://drive.google.com/file/d/1odId_X_m_aEr_4j-boCBZ5ZmjXb-Srt2/view?usp=share_link
.
คำถามพบบ่อย
https://drive.google.com/file/d/1EyahffRm2Z0m7s0BMnNkEJp2lxpVPM55/view?usp=share_link

#ไกด์ศิลปากร #มัคคุเทศก์ศิลปากร #อบรมมัคคุเทศก์ #อบรมไกด์