สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศสประชุมหารือร่วมกับผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทยวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส ภาควิชาภาษาตะวันตก คณะโบราณคดี ได้รับเกียรติจาก Mme. Magosha Fréquelin ผู้ช่วยทูตด้านความร่วมมือด้านภาษาฝรั่งเศส สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย พร้อมด้วยคุณมัณฑนา ริชาร์ด ในการประชุมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศส
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี ให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก