คณบดีคณะโบราณคดี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผุ้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2566วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 คณบดีคณะโบราณคดี เข้าร่วมประชุมระดมความคิดของสภามหาวิทยาลัยและผุ้บริหารมหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี พ.ศ. 2566 เรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษาที่ทันกับกระแสโลก”
ณ ห้องบุษบงกช เอ โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด