คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร และอาจารย์รัชพล เต๋จ๊ะยาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริสุทธิ์ เลิศคชาธาร ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ระดับดี และอาจารย์รัชพล เต๋จ๊ะยา นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ที่ได้รับพระราชทานเกียรติบัตรรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นระดับดี จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.เชษฐ์ ติงสัญชลี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัสวีสิริ เปรมกุลนันท์ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ ได้ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี