แผนภาพแสดงเเนวคิดในการสร้างยุทธศาสตร์ เเผนกลยุทธ์ เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ของคณะโบราณคดี