โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาษาฝรั่งเศสโครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการภาษาฝรั่งเศส

วันอังคารที่ 17 มกราคม 2566 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะโบราณคดี ได้รับเกียรติจาก Dr.Émilie Testard สถาบันภาษาและวัฒนธรรมตะวันออกแห่งชาติ (INALCO) ประเทศฝรั่งเศส คุณ Thatsanavanh Banchong (Présidente de Français du Monde) และ คุณ Jean-Michel Ferry (Secrétaire général de Français du Monde) ในการเข้าร่วมหารือเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านภาษาฝรั่งเศส-ไทย (franco-thaï) อาทิ การแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา การวิจัยและการสร้างหลักสูตรร่วมกันระหว่างสถาบัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมและการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงระหว่างผู้เรียนภาษาฝรั่งเศสกับองค์กร และผู้ประกอบการสัญชาติฝรั่งเศสในประเทศไทย เพื่อเพิ่มโอกาสด้านการทำงานให้กับนักศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ภายใต้บันทึกความเข้าใจ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยศิลปากรและ INALCO