มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ เรณู วิชาศิลป์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออกเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2565 คณบดีคณะโบราณคดีเป็นตัวแทนคณะมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ เรณู วิชาศิลป์ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก พร้อมด้วยอาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก และคณาจารย์ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกัน ณ เรือนรับรอง ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ ฯ มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร์