โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ระยะที่ 4 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแสดงความร่วมมือ และความสำเร็จ ส่งท้ายโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านสัตย์อุดม อำเภอเมือง จังหวัดระยองวันพฤหัสบดีที่ 15 ธันวาคม 2565 โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ระยะที่ 4 ภายใต้เครือข่ายความร่วมมือและการสนับสนุนจาก บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมแสดงความร่วมมือ และความสำเร็จ ส่งท้ายโครงการฯ ณ พิพิธภัณฑ์บ้านสัตย์อุดม อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมีคุณเชาวนี พันธุ์พฤกษ์ ผู้จัดการฝ่ายหน่วยงานบริหารกิจการเพื่อสังคม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) และคณาจารย์คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร์ ชูวิเชียร หัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ อาจารย์ ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ ภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ศศิธร ศิลป์วุฒยา ภาควิชามานุษยวิทยา และอาจารย์ ดร. ภีร์ เวณุนันท์ ภาควิชาโบราณคดี เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ในงานนี้ยังมีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนจากโรงเรียนบ้านค่าย และ โรงเรียนมกุฏเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง ในกิจกรรมอบรม ด้วยกระบวนการการศึกษาท้องถิ่น “ระยอง 100 เรื่องเล่าจากอดีตสู่ปัจจุบัน”อีกด้วย