หารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (Memmorandum of Understanding)เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการด้านจารึก เอกสารโบราณ ภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบันสนทนาเพื่อพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการ
วันอังคารที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 13.00 น. ดร. เกรกอรี่ คูริลสกี้ (Gregory Kourilsky) หัวหน้าสำนักฝรั่งเศสแห่งปลายบุรพทิศ (Head, Ecole francaise d’Extreme-Orient; EFEO) ศูนย์กรุงเทพฯ และคุณสุรกานต์ โตสมบุญ เลขานุการ สำนักฝรั่งเศสฯ ได้เข้าพบสนทนากับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี และอาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. จตุพร โคตรกนก หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก อาจารย์ ดร. ทรงธรรม ปาณสกุล และอาจารย์ ดร. ชัชพิสิฐ ปาชะนี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก ในข้อหารือเกี่ยวกับบันทึกความเข้าใจ (Memmorandum of Understanding)เรื่อง ความร่วมมือทางวิชาการด้านจารึก เอกสารโบราณ ภาษาฝรั่งเศส และกิจกรรมอื่น ๆ ระหว่างสองสถาบัน