ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษาในงานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์คณะโบราณคดี ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส เนื่องในโอกาสที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาฝรั่งเศสระดับอุดมศึกษาในงานกิจกรรมประจำปี 2565 ครั้งที่ 43 ของสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (สคฝท.) ในหัวข้อ « LE FRANÇAIS, LA CLÉ DE LA RÉUSSITE ! » วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนอัสสัมชัญ เขตบางรัก ดังนี้
1. นางสาวทานตะวัน เสาวคนธ์ รางวัลยอดเยี่ยม การแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส
2. นางสาวมานิตา แป้นน้อย รางวัลที่ 3 การแข่งขันท่องบทกวีนิพนธ์ภาษาฝรั่งเศส
3. นายปฏิพันธ์ มีเถื่อน รางวัลชมเชย การแข่งขันเล่าเรื่องภาษาฝรั่งเศส