คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอแสดงความยินดีกับ นายรัชพล เต๋จ๊ะยา นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ ในโอกาสได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจําปีงบประมาณ 2566