ประชุมความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ความร่วมมือทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรมวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผศ.ดร. ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เข้าพบ Dr. Dulen Saikia อธิการบดีของ JKM (Pricipal, Jorhat Kendriya Mahavidyalaya, Kenduguri) เมืองจอรหัต (Jorhat) รัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย พร้อมด้วย Assoc. Prof. Nibedita Baruah, Assoc.Prof. Minakshi Borah ภาควิชาประวัติศาสตร์ Assoc. Prof. Rajiv Bordoloi หัวหน้าภาควิชาฟิสิกส์ และ Assoc. Prof. Pranjal Dutta ภาควิชาภาษาอังกฤษ โดยมีการพูดคุยในความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ตลอดจนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนักศึกษา ความร่วมมือทางด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะ ภาษา วัฒนธรรม ตลอดจนทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDG) รวมถึงการต่ออายุ MOU (Memorandum of Understanding) ระหว่างสองสถาบันอีกด้วย