ประชาสัมพันธ์รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมกับรายวิชาที่อยู่ใน couse syllabus เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำไปประกอบการเรียนห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ขอประชาสัมพันธ์รายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยเนื้อหาครอบคลุมกับรายวิชาที่อยู่ใน couse syllabus เพื่อให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาได้นำไปประกอบการเรียน เอกสารดังกล่าวตามไฟล์นี้
นักศึกษาสามารถขอ Username / Password เข้าใช้งานได้ที่ Qr Code ที่อยู่ในเอกสาร

คลิกที่นี่ https://archae.su.ac.th/doc/QrCode2565.pdf