📜 คำประกาศเกียรติคุณ รองศาสตราจารย์เรณู วิชาศิลป์ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาจารึกภาษาไทยและภาษาตะวันออก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขอบคุณจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร