คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชวลิต ขาวเขียว ได้รับดำรงตำแหน่ง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ