พิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม Congress of Indo-Pacific Prehistory Association ครั้งที่ 22      เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 65 : ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธนะเศรษฐ์ ง้าวหิรัญพัฒน์ ผู้รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ศาสตราจารย์ ดร.นันทนิตย์ วานิชาชีวะ ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว  ผู้รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี ร่วมในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติของสมาคม Congress of Indo-Pacific Prehistory Association ครั้งที่ 22 โดยคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับเกียรติจากสมาคมก่อนประวัติศาสตร์ภาคพื้นอินโด-แปซิฟิค ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนานาชาติฯ ครั้งนี้ ร่วมกับกรมศิลปากร ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ศูนย์ภูมิภาคว่าด้วยโบราณคดีและวิจิตรศิลป์ภายใต้องค์การรัฐมนตรีศึกษาแห่งเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAMEO SPAFA) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ICOMOS ICHMA และสมาคมนักศึกษาเก่าคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 7 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ โรงแรมเลอเมอริเดียน จังหวัดเชียงใหม่