คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร. ชัชพิสิฐ ปาชะนี อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่

อาจารย์ ดร. ชัชพิสิฐ ปาชะนี

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) เกียรตินิยมอันดับ 1 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จารึกศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565