คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่

อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์ ถวิลสมบัติ

อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก

ประวัติการศึกษา :
ปริญญาตรี
ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทภาษาฮินดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2555
ปริญญาโท
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (สันสกฤตศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2559
M.A. Hindi (Translation Technology) Mahatma Gandhi International Hindi University, India, 2014
ปริญญาเอก
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (สันสกฤตศึกษา) มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2565