ขอขอบพระคุณ คณะจากมหาวิทยาลัย​ไอร์ลังคะ​ เมืองสุราบายา​ ​สาธารณรัฐอินโดนีเซีย​ เข้าร่วมหารือ​ความร่วมมือ​ทาง​วิชาการ​กับ​คณะโบราณคดี​คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอขอบพระคุณ คณะจากมหาวิทยาลัย​ไอร์ลังคะ​ เมืองสุราบายา​ ​สาธารณรัฐอินโดนีเซีย​ เข้าร่วมหารือ​ความร่วมมือ​ทาง​วิชาการ​กับ​คณะโบราณคดี​ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ณ ห้องประชุม สำนักงานคณบดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร