ประกาศจากมหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง งดการเรียนการสอน ในวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ซึ่งมีการจัดงานเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2565เพื่อรำลึกถึงวันที่มหาวิทยาลัยศิลปากรได้รับการยกฐานะจากโรงเรียนประณีตศิลปกรรมขึ้นเป็นมหาวิทยาลัย
ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ

ทั้งนี้เพื่อให้คณาจารย์ ข้าราชการ นักศึกษา ได้มีส่วนร่วมในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปี 2565 จึงให้ทุกคณะวิชางดการเรียนการสอนในวันดังกล่าว