รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ได้รับเชิญไปบรรยายทางวิชาการ ณ University of Wisconsin, USA เกี่ยวกับเรื่องโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและงานวิจัยทางโบราณคดีเกี่ยวกับหลักฐานการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลที่ค้นพบในภาคกลางของประเทศไทย    รศ.ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธ์ จากภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี ได้รับเชิญไปบรรยายทางวิชาการ ณ University of Wisconsin, USA
เกี่ยวกับเรื่องโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ในประเทศไทยและงานวิจัยทางโบราณคดีเกี่ยวกับหลักฐานการติดต่อแลกเปลี่ยนทางไกลที่ค้นพบใน
ภาคกลางของประเทศไทย ในวันที่ 5 และ 7 ตุลาคม 2565 นี้