คณะผู้บริหาร เเละเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงาน 130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ          วันที่ 15 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี อาจารย์ ดร. นฤพล หวังธงชัยเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อมรชัย คหกิจโกศล รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นางสาว วรันดา แก้วหอมคำ เลขานุการคณะโบราณคดี เเละเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงาน 130 ปี วันศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ณ ลานอาจารย์ศิลป์ พีระศรี มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ