Mr. Nirjhar Adhikary (ที่ปรึกษาด้านการเมือง) และรองผู้แทนถาวรของบังคลาเทศ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ เยี่ยมชมศูนย์สันสกฤตศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร       วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 ผศ.ดร.ดำรงพล อินทร์จันทร์ คณบดีคณะโบราณคดี อาจารย์ ดร.จตุพร โคตรกนก หัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันออก ผศ.ดร. สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ผู้จัดการศูนย์สันสกฤตศึกษา อาจารย์ ดร. อุเทน วงศ์สถิตย์ ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา และ อาจารย์ ดร. ทรงธรรม ปานสกุณ พร้อมด้วย Ms. Nang Timita Namchoom Konwar นักวิจัยรับเชิญ มีโอกาสต้อนรับ Mr. Nirjhar Adhikary ที่ปรึกษาด้านการเมือง และรองผู้แทนถาวรของบังคลาเทศ คณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมสำหรับเอเชียและแปซิฟิกแห่งสหประชาชาติ(Counselor (Political) & DeputyPermanent Representative of Bangladesh to UNESCAPEmbassy of the People’s Republic of Bangladeshi, Bangkok)และบิดา Prof. Niranjan Adhihary ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤต Department of Sanskrit, University of Dhakaเยี่ยมชมศูนย์สันสกฤตศึกษาคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และสนทนาเพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการด้านสันสกฤตศึกษาและความสัมพันธ์ระหว่างไทยและบังคลาเทศต่อไป