ตอนที่ 3 การสำรวจภาคสนาม ทำทะเบียนถ่ายภาพเอกสารโบราณ โดย อาจารย์พอพล สุกใสตอนที่ 3 การสำรวจภาคสนาม ทำทะเบียนถ่ายภาพเอกสารโบราณ โดย อาจารย์พอพล สุกใส

วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 330 345-59 การสำรวจและเก็บข้อมูลจารึกและเอกสารโบราณ

(SURVEY AND DATA COLLECTION OF PALAEOGRAPHY AND EPIGRAPHY )

เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการสำรวจเอกสารโบราณ

โดย อาจารย์พอพล สุกใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร