ตอนที่ 4 วิธีการสื่อความหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ตอนที่ 4 วิธีการสื่อความหมาย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 300 340-164 การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม (CULTURAL RESOURCE MANAGEMENT) ในหัวข้อเรื่อง การสื่อความหมายและการนำเสนอมรดกวัฒนธรรม ประกอบไปด้วย 5 ตอน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิก เลิศชาญฤทธิ์ ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร