คลิปที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของเอกสารโบราณที่พบในประเทศไทยคลิปที่ 2 การจัดหมวดหมู่ของเอกสารโบราณที่พบในประเทศไทย

วีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 330 345-59 การสำรวจและเก็บข้อมูลจารึกและเอกสารโบราณ (SURVEY AND DATA COLLECTION OF PALAEOGRAPHY AND EPIGRAPHY ) เรื่อง ความรู้เบื้องต้นในการสำรวจเอกสารโบราณ โดย อาจารย์พอพล สุกใส ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร