ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565ประกาศแนวปฏิบัติการจัดกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

.เพื่อให้การดำเนินกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับมาตรการของมหาวิทยาลัย และนโยบายด้านการจัดกิจกรรมขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร