นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตอนที่ 1 “สมุทรสาครที่รู้จัก” สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture and Changes) เรื่อง “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ กับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 1 “สมุทรสาครที่รู้จัก” สนับสนุนโดย โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2565”

ผู้จัดทำ- สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงฯ ตอนที่ 2 “รู้จักสมุทรสาคร”

นวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 350 223 สังคมและวัฒนธรรมกับการเปลี่ยนแปลง (Society, Culture and Changes) เรื่อง “สวนมะพร้าว นาเกลือ เรือประมงกับการเปลี่ยนแปลงวิถีเมืองสมุทรสาคร” ตอนที่ 2 “รู้จักสมุทรสาคร” สนับสนุนโดย โครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีงบประมาณ 2565” จัดทำโดย สาขาวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร