แนวความคิดของงานพุทธศิลป์ไทยโดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรืองวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนรายวิชา 310 231-59 แนวความคิดและเทคนิคจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรมไทย (CONCEPTS AND TECHNIQUES OF THAI PAINTING, SCULPTURE AND ARCHITECTURE)

เรื่อง แนวความคิดของงานพุทธศิลป์ไทย

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

https://youtu.be/1PsIiN78Knc