ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ประกาศคณะโบราณคดี เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

ประกาศคณะ เรื่อง มาตรการการจัดการเรียนการสอนและการสอบของนักศึกษา และการปฏิบัติงานฯ