ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565ปฐมนิเทศนักศึกษา คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ประจำปีการศึกษา 2565

     วันที่ 17 มิถุนายน 2565 คณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้อง 304 อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตวังท่าพระ เพื่อเป็นกิจกรรมต้อนรับนักศึกษาใหม่ ให้ได้พบคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เตรียมความพร้อมการก้าวเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย แนะนำเกี่ยวกับหลักสูตร การเรียนการสอน รวมถึงแนะนำสวัสดิการสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1