ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565ประชาสัมพันธ์ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565

วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบพระชนมพรรษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ โดยสแกน QR CODE

เพื่อลงทะเบียนหมดเขตลงทะเบียนวันที่ 24 มิถุนายน 2565