ประกาศจาก มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่องมาตรการจัดการเรียนการสอน และการสอบของนักศึกษา และการปฎิบัติงานของบุคลากร ตามมาตรการผ่อนคลายในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019