ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ประเภทลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 2 – 31 พฤษภาคม 2565 ในวันและเวลาราชการ (เวลา 08.30 – 16.30 น.)

 

ประกาศรับสมัคร_พขร