ขั้นตอนการยื่นผลตรวจ ATK ในการเข้าพื้นที่คณะโบราณคดี 📌เริ่มวันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565