การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงคณบดีคณะโบราณคดี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค. 65การเสนอชื่อผู้สมควรดำรงคณบดีคณะโบราณคดี ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
ที่ http://selection.su.ac.th/index.php ระหว่างวันที่ 6-9 ม.ค. 65