ขอความร่วมมือบัณฑิตของคณะโบราณคดี ที่จบปีการศึกษา 2563 ทำแบบสอบถาม จำนวน 2 เรื่องขอความร่วมมือบัณฑิตของคณะโบราณคดี ที่จบปีการศึกษา 2563 ทำแบบสอบถาม จำนวน 2 เรื่อง ดังนี้

1) แบบสอบถามภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่จบปีการศึกษา 2563

http://www.employ.mhesi.go.th/index.php/MjR8fGdyYWQ

** หมายเหตุ : ข้อมูลของบัณฑิตทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ  บัณฑิตสามารถดูขั้นตอนการตอบแบบสอบถามได้ที่นี่

ggg

 

2) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อคุณภาพหลักสูตรที่บัณฑิตสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScpTjFZNS0lp_xHSJIx3vCpLBmQAqYdBrtJXHNHdewHhtZ4pw/viewform