ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ



ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ