กำหนดการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากรคณะโบราณคดีที่มีสิทธิเสนอชื่อ ร่วมเสนอชื่อคณบดีคณะโบราณคดี

โดยสามารถเสนอชื่อฯ ได้ 2 ช่องทาง คือ
1. เสนอชื่อผ่านทางระบบ Internet ที่ www.council.su.ac.th ในวันที่ 18 – 26 พฤศจิกายน 2564
หรือ
2. หย่อนบัตรเสนอชื่อ ในวันที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ หน่วยเสนอชื่อของ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดต่างๆ ได้ที่ http://www.council.su.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=376&catid=67&Itemid=101