ประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564 จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีประชาสัมพันธ์เรื่องการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2564

    จากมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

    หากนิสิตนักศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอกผู้ใดสนใจ ให้ส่งใบสมัครพร้อมเอกสารขอรับทุนไปฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ถึงวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

โดยขอโปรดและประชาสัมพันธ์ให้นศ.ระดับบัณฑิตศึกษา โท-เอก ที่สนใจทราบและส่งใบสมัครทุนดังกล่าวตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้