การส่งมอบผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมเมืองระยองต่อ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC Group และผู้บริหารบริษัทพีทีที เคมิคอล ขำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยองการส่งมอบผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมเมืองระยองต่อ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC Group และผู้บริหารบริษัทพีทีที เคมิคอล ขำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง

       การส่งมอบผลงานองค์ความรู้และนวัตกรรมเมืองระยองต่อ ดร.คงกระพัน อินทรแจ้ง CEO GC Group และผู้บริหารบริษัทพีทีที เคมิคอล ขำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัยชาญ ถาวรเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชวลิต ขาวเขียว คณบดีคณะโบราณคดี และทีมวิจัยจากคณะโบราณคดีและคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นความร่วมมือและการสนับสนุนจากบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ จีซี เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2561 จนถึงปีพ.ศ.2564
โครงการคลังข้อมูลสารสนเทศศิลปวัฒนธรรมระยอง ได้ใช้ความรู้ความสามารถของคณาจารย์ในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อสร้างประโยชน์ สร้างอัตลักษณ์ และคุณค่าด้านมรดกศิลปวัฒนธรรม โดยผลความสำเร็จของโครงการฯได้สร้างความรู้ด้านประวัติศาสตร์รากเหง้า อัตลักษณ์ วิถีชีวิต และมรดกวัฒนธรรมอย่างลุ่มลึก และได้นำความรู้นี้มาเผยแพร่ และสร้างสรรค์ใหม่ในรูปแบบสื่อต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ / คลังข้อมูลสารสนเทศดิจิตัล / นวัตกรรมการศึกษา หลักสูตรท้องถิ่นเมืองระยอง และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนให้กับครู นักเรียน มัคคุเทศก์ องค์กรสาธารณะ / สื่อบอกเล่าเรื่องราวความสำคัญของสถานที่และย่านประวัติศาสตร์ / รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ได้แก่ การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน / ต้นแบบพระพุทธรูปโบราณภายใต้นวัตกรรมวัสดุของจีซี / และศิลปะสาธารณะที่สร้างสรรค์มาจากความเป็นระยอง