คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่ อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ แย้มเดช อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออกคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอเเนะนำอาจารย์ใหม่
อาจารย์ ดร.นิพัทธ์ แย้มเดช อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก