รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคล

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ