การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะโบราณคดี ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะแทนตำแหน่งที่ว่าง1.ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการเลือกตั้งฯ

2. ประกาศคณะกรรมการสรรหาฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งฯ คลิกที่นี่

 

3.กำหนดสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งกรรมการประจำคณะโบราณคดี ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำในคณะแทนตำแหน่งที่ว่าง

ดาวน์โหลดใบสมัคร “กรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำ”