การสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก



1.กำหนดการสรรหาหัวหน้าภาควิชาภาษาตะวันตก

2.ประกาศคณะฯผู้ยินยอมให้เสนอชื่อเพื่อลงคะเเนนรับรอง