กรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำเเหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารย์ประจำเเละประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดี1.ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดี

 

2.การเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดีฯ” ในวันที่ 20 ก.ค. 64

เวลา 09.00 – 15.00 น. ที่ https://forms.office.com/r/W26XUCVBSy 

3. ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้ตอบรับการทาบทามเป็นกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดี  คลิกที่นี่

 

 

4. ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงวิธีการเสนอชื่อกรรมการสรรหาฯ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2564

5. กำหนดการเลือกตั้งกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะโบราณคดี  ประเภทคณาจารย์ประจำและประเภทหัวหน้าภาควิชาของคณะโบราณคดี

     6.ประกาศคณะกรรมการฯ  เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ แนวทางดำเนินการ และขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งฯ คลิกที่นี่

     7.ประกาศคณะกรรมการฯ  เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เสนอชื่อและลงคะแนนเลือกตั้งฯ คลิกที่นี่