ขอเชิญชวนบุคลากร นักศึกษา ตอบเเบบสอบถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ