ประกาศของคณะโบราณคดีเรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 14ประกาศของคณะโบราณคดีเรื่อง กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ฉบับที่ 14 ค่ะ เป็นแนวทางในการปฏิบัติจนถึงวันที่ 30 เม.ย.64