ประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร เรื่อง ขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ

     ตามประกาศคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ลงวันที่ 1 เมษายน 2564 ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก โดยได้กำหนดวัน เวลา สถานที่ การสอบข้อเขียน และการสอบสัมภาษณ์บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักพัสดุปฏิบัติการ ไปแล้วนั้น

    เนื่องจากในขณะนี้ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ระลอกใหม่ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการของมหาวิทยาลัยศิลปากร คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกตำแหน่งดังกล่าวไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย และจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ทราบต่อไป